High above -Trên cao – 2007 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Photo

Tác phẩm của tôi nói về những gì diễn ra ở phía trên cao.

Hình ảnh cây tượng trưng cho sự phát triển tự nhiên, còn hình ảnh dây điện tượng trưng cho hệ thống chính trị xã hội phức tạp. Chúng có thể tồn tại với nhau? Mối quan hệ giữa chúng là gì? Chúng sẽ chung sống trong hòa bình hay mâu thuẫn? Tôi đang cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại này lúc nửa đêm.

High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007
High above -Trên cao – 2007

Contact

×